latinise


latinise
/'lætinaiz/ Cách viết khác : (latinise) /'lætinaiz/ * động từ - la tinh hoá (chữ viết) - chuyển theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...) - dùng từ ngữ đặc La-tinh

English-Vietnamese dictionary. 2015.